0903.855.178

Showing all 7 results

UPS 3 phase

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 10000VA/9000Watts Online (3P/1P)  Data Center , thiết bị y tế, ứng dụng viễn thông cũng như công nghiệp các ứng dụng.

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 15000VA/13500Watts Online (3P/1P)  Data Center , thiết bị y tế, ứng dụng viễn thông cũng như công nghiệp các ứng dụng.

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 20000VA/18000Watts Online (3P/1P)  Data Center , thiết bị y tế, ứng dụng viễn thông cũng như công nghiệp các ứng dụng.

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 10000VA/9000Watts Online (3P/1P)  Data Center , thiết bị y tế, ứng dụng viễn thông cũng như công nghiệp các ứng dụng.

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 15000VA/13500Watts Online (3P/1P)  Data Center , thiết bị y tế, ứng dụng viễn thông cũng như công nghiệp các ứng dụng.

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 20000VA/18000Watts Online (3P/1P)  Data Center , thiết bị y tế, ứng dụng viễn thông cũng như công nghiệp các ứng dụng.

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 30000VA/27000Watts Online (3P/1P)  Data Center , thiết bị y tế, ứng dụng viễn thông cũng như công nghiệp các ứng dụng.