0903.855.178

Showing all 10 results

UPS Online

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 1000VA/900 Watts Online thiết bị lưu trữ Sever , Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 2000VA/1800Watts Online thiết bị lưu trữ Sever , Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 3000VA/2700Watts Online thiết bị lưu trữ Sever , Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 6kVA/5.4kW Online Data Center, Medical, Industry, Transport, Emergency,  ATM, Camera (CCTV), Carparking

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 10kVA/9kW Online Data Center, Medical, Industry, Transport, Emergency,  ATM, Camera (CCTV), Carparking

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 1000VA/900Watts Online (Rack)  thiết  lưu trữ Sever , Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 2000VA/1800Watts Online (Rack)  thiết  lưu trữ Sever , Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 3000VA/2700Watts Online (Rack)  thiết  lưu trữ Sever , Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 6kVA/5.4kW (Rack) Online Data Center, Medical, Industry, Transport, Emergency,  ATM, Camera (CCTV), Carparking

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 10kVA/9kW (Rack) Online Data Center, Medical, Industry, Transport, Emergency,  ATM, Camera (CCTV), Carparking